Szanowni Państwo, LactoJoy to niezawodny produkt w bardzo dobrej cenie. Wiemy to ponieważ i niektórzy z nas korzystają z niego na co dzień. Dokładamy wszelkich starań by również proces zakupu LactoJoya na naszej stronie był możliwie szybki, przejrzysty i nieskomplikowany. Aby sprostać temu zadaniu, wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne, logistyczne i płatnicze. Korzystamy z usług innych, zaufanych firm. Może się jednak zdarzyć, że z przyczyn od nas niezależnych (np. przerwanie połączenia z internetem, awaria serwera, błąd w danych adresowych itp.), któryś z tych elementów zawiedzie i spowoduje dla Państwa jakąś uciążliwość. Proszę pamiętać, że i w takich przypadkach jesteśmy do Państw dyspozycji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych produktów lub ich dostarczenia,
prosimy o kontakt telefoniczny: +48 882 117 828 lub e-mailowy: sklep@lacto-joy.pl.

Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Sklepu LactoJoy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LactoJoy z dnia 09.03.2018

§ 1. Definicje

1.1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego o adresie www.lacto-joy.pl.
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lacto-joy.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
1.5. Sprzedający – Elimbikuk sp. z o. o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 9542770928, REGON: 36584097000000, adres e-mail: sklep@lacto-joy.pl , za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.6. Artykuł – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.
1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Artykułów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Artykułów.

§ 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Artykułów dostępnych w ramach Sklepu internetowego, c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.1 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub Chrome, Firefox, Opera etc.
2.4. Informacje o Artykułach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego posiada możliwość dokonania rejestracji w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, w szczególności, gdy Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących w Sklepie internetowym,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, przesyłanych w Internecie danych osobowych Kupujących.
3.7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lacto-joy.pl, następnie trzeba dokonać wyboru Artykułu na podstawie jego dostępności.
4.2. Wybór zamawianych Artykułów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych kontaktowych, form dostawy i zapłaty, zmiany ilości i rodzaju znajdujących się w koszyku Artykułów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Kupującego, korzystającego ze Sklepu internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu Zamówienia (Artykuły),
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Artykułów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Kupującym, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą informacje dotyczące:
e) przedmiotu Zamówienia (Artykuły),
f) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Artykułów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
g) wybranej metody płatności,
h) czasu dostawy.
Ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a tym samym jego przyjęcie, przez Kupującego, do realizacji następuje po kliknięciu w odnośnik (link) znajdujący się również w tej wiadomości e-mail.
4.8. W sytuacji gdy dany Artykuł będzie niedostępny, automatycznie pojawi się przy nim taka informacja. Istnieje jednak możliwość zapisu do powiadomień poprzez podanie adresu e-mail, w sytuacji gdy dany produkt będzie ponownie dostępny.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej – w sytuacji konieczności anulowania całego Zamówienia, umowa zostanie uznana za niezawartą.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. Dostawa

5.1. Dostawa jest możliwa po dokonaniu Zamówienia oraz uiszczeniu płatności.
5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lacto-joy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu i istotnych postanowień Umowy sprzedaży Artykułów, następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownych informacji na podany adres e-mail.

§ 6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Artykułów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie potrzebne składniki, z wyłączeniem cła.
6.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą:
a) przelewu na numer konta bankowego: 24 1950 0001 2006 0010 3737 0002, IDEA Centrala
b) systemu płatności elektronicznej, w szczególności: PayU
c) płatności przy odbiorze.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy.
7.2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest wysłać informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pobierając i wypełniając formularz zamieszczony na stronie oraz odsyłając jego kopię elektroniczną (skan) na adres e-mail sklep@lacto-joy.pl . Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod » tym adresem .
7.4. Prawo do odstąpienia od Umowy, nie przysługuje z chwilą naruszenia opakowania dostarczonego Artykułu .
7.5. Kupujący jest zobowiązany do odesłania Sprzedającemu zamówionych Artykułów, objętych odstąpieniem od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot kosztów odesłania Artykułów do Sprzedającego ponosi Sprzedający do wysokości najniższej oferowanej w Sklepie internetowym stawki za przesyłkę.
7.6. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży (Zamówienia): Kupującemu zwracane są niezwłocznie, wszystkie zaksięgowane na koncie Sprzedającego, płatności z tytułu Zamówienia objętego odstąpieniem od Umowy sprzedaży, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności z tytułu Zamówienia objętego odstąpieniem od Umowy sprzedaży, do chwili otrzymania Artykułów objętych tym odstąpieniem od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 8. Reklamacje dotyczące Artykułów oraz gwarancja

8.1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@lacto-joy.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było by możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
9.2. Żeby reklamacja została uwzględniona Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać pod adresem: sklep@lacto-joy.pl .
9.4. W zależności od rodzaju reklamacji, do jej przyjęcia i rozpatrzenia, może być konieczne, uzyskanie dodatkowych informacji od Kupującego. W takich przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym przy użyciu udostępnionych danych teleadresowych Kupującego.
9.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.