(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej)

Pouczenie o odstąpieniu

Prawo odstąpienia

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia,

  • w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie towarów, o ile dokonali Państwo zamówienia jednego lub większej liczby towarów w ramach jednego zamówienia i zostało lub zostanie ono dostarczone jako całość;
  • w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie pierwszego z towarów, o ile w ramach zamówienia zostaną dostarczone towary w ramach regularnych dostaw przez określony okres czasu.

W celu wykonania prawa odstąpienia zobowiązani są Państwa do poinformowania nas (better foods GmbH, Robert-Bosch-Breite 9, 37079 Göttingen, nr telefonu: +49 551/20195563, adres e-mail: service@lactojoy.de) jednoznacznie o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy (np. listem przesłanym pocztą, faxem lub wiadomością e-mail). W tym celu mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarcza przesłanie zawiadomienia o wykonaniu przez Państwa prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani do zwrócenia Państwu wszelkich płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym kosztów dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż proponowana przez nas tania dostawa standardowa), bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odebraliśmy Państwa zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności korzystamy z tych samych środków płatności, z których korzystali Państwo w ramach pierwotnej transakcji, chyba że zostało wyraźnie uzgodnione inaczej; w żadnym wypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat z tytułu zwrotu płatności.

Mamy prawo do odmowy dokonania zwrotu płatności do chwili otrzymania towarów lub dowiedzenia przez Państwa, że odesłali Państwo towary, zależnie od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Zobowiązani są Państwo do odesłania lub przekazania nam towarów bezzwłocznie i każdorazowo nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Okres uznaje się za zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem okresu 14 dni.

Zobowiązani są Państwo do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za możliwą utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika ze zbędnego korzystania z towarów w celu sprawdzenia ich stanu, właściwości lub funkcji.

Przyczyny wyłączenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie obowiązuje w przypadku umów:

  • o dostawę towarów, które nie są towarami prefabrykowanymi i które są towarami wyprodukowanymi według indywidualnych życzeń lub specyfikacji określonych przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta;
  • o dostawę towarów szybko psujących się lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona z chwilą zawierania umowy, ale które mogą zostać dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu;
  • o dostawę gazet, periodyków lub czasopism z wyłączeniem umów o prenumeratę.

Prawo odstąpienia wygasa wcześniej w przypadku umów:

  • o dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie;
  • o dostawę towarów, które zostały trwale zmieszane po dostawie z innymi towarami ze względu na swój stan;
  • o dostawę opakowanych nośników zawierających nagrania dźwiękowe lub wizualne lub oprogramowanie komputerowe, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie.

Wzór formularza odstąpienia

Jeżeli zamierzają Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza, na adres spółki better foods GmbH, Robert-Bosch-Breite 9, 37079 Göttingen, e-mail: service@lactojoy.de .
– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy o kupno następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*):
– zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*):
– imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:
– adres pocztowy konsumenta/konsumentów:
– podpis konsumenta/konsumentów (wyłącznie w przypadku zawiadomienia w formie papierowej):
– data:

(*) Niepotrzebne skreślić.